DSC.JPG (5249 bytes) DISCOVERY SCIENCE CENTER


 

ucstickpeople.gif (11784 bytes)

Core Science Curriculum For Form Four

Rancangan Tahunan Sains Teras Tingkatan Empat

Bab 3 JIRIM DAN BAHAN-BAHAN

Bab 4 PERUBAHAN KIMIA

jun-ogos

Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
1 3 JIRIM DAN BAHAN-BAHAN 3.1 Teori Binaan Asas Jirim.
   1. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang sangat kecil dan diskrit.
 • Menjalankan eksperimen tentang resapan dalam cecair dan gas untuk menunjukkan pergerakan zarah
 • Menjalankan eksperimen titik minyak untuk menganggarkan saiz minyak.
 

 

   1. Jirim wujud dalam beberapa keadaan
 • Perubahan keadaan jirim melalui proses pembekuan,peleburan dan pendidihan.
   1. Perubahan keadaan jirim boleh diterangkan berasaskan perlakuan dan kedudukan zarah dalam jirim.
 • Membuat pemerhatian terhadap model atau cara untuk menerangkan jarak antara zarah-zarah dalam keadaan pepejal,cecair dan gas.
   1. Teori zarah jirim menjelaskan bahawa:
  1. jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil
  2. zarah-zarah sentiasa bergerak secara rawak.
 • Tenaga kinetik yang dipunyai oleh zarah bergantung kepada suhu.
 • Menggunakan teori zarah untuk menerangkan proses pembekuan,peleburan dan pendidihan serta resapan.
1 3.2 Struktur atom. 2.1 Sejarah ringkas tentang perkembangan model atom daripada teori Dalton, Model Thomson dan Model Rutherford.
 • Mengumpul maklumat tentang sejarah perkembangan model atom.
2.2 Proton,neutron dan elektron sebagai zarah-zarah sub-atom.
 • Cas dan jisim relatif zarah-zarah sub-atom.
 • Mengkaji carta atau model atom dan mengenal pasti zarah-zarah subatom.Model Rutherford dirujuk.
2.3 Atom unsur yang berlainan mempunyai bilangan proton dan elektron yang berlainan.
2.4 Pengertian nombor atom dan nombor jisim bagi unsur.Isotop diperkenalkan sebagai atom unsur yang sama tetapi mempunyai nombor jisim yang berlainan.
Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
  1. Pengenalan Unsur.
3.3.1 Unsur-unsur dikelaskan mengikut jadual berkala dari aspek :

i)susunan mengikut nombor atom.

ii)kumpulan sebagai turus menegak yang mengandungi unsur dengan sifat yang serupa.Pembahagian kumpulan dinyatakan

iii)kala sebagai baris mendatar.Kedudukan logam,bukan logam dan separuh logam ditentukan

iv)memperkenalkan simbol-simbol unsur.

Mengkaji jadual berkala untuk mengenal jenis-jenis unsur logam,bukan logam dan separuh logam
1 3.4 Kepelbagaian bahan 3.4.1 Pengelasan bahan mengikut zarah-zarah yang trdapat dalamnya.
 • Menjalankan eksperimen elektrolisis larutan kuprum sulfat klorida untuk menunjukkan kewujudan ion positif dan ion negatif berasaskan hasil yang terdapat pada elektrod
 • Membuat pemerhatian terhadap carta atau model sebatian molekul dan sebatian ion untuk mengkaji susunan zarah.
 • Mengkaji susunan dan tarikan antara zarah-zarah molekul dalam sebatian molekul misalnya air dan naftalena,bahan ion misalnya garam.
 • Pengenalan kepada konsep ion serta susunan dan tarikan antara ion positif dan ion negatif bagi sebatian ion.
 • Pengenalan kepada beberapa contoh formula sebatian molekul dan sebatian ion ringkas serta pentafsiran nisbah juzuknya.
1 3.5 Sifat dan kegunaan bahan. 3.5.1 Sifat-sifat logam dari segi:
  1. takat lebur dan takat didih.
  2. Kekilauan
  3. Kemuluran
  4. Kebolehtempaan
  5. Kekuatan regangan
  6. Kekonduksian elektrik dan haba.
Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
(3.5) (3.5.1)
 • Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat-sifat logam seperti
 1. kekilauan
 2. kemuluran
 3. kebolehtempaan
 4. kekuatan tegangan
 5. kekonduksiaan haba.

 

1 3.5.2 Mengubah sifat-sifat logam melalui pengaloian untuk tujuan:

i)penambahan kekerasan

ii)pencegahan kakisan

iii)pembaikan rupa

3.5.3 Kegunaan logam seperti besi, aluminium, kuprum, emas.perak dan timah serta aloi seperti keluli, piuter, gangsa dan loyang dalam kehidupan harian diutamakan.
 • Mengumpul maklumat tentag kaitan antara sifat logam dan aloi dengan kegunaannya.
3.5.4 Sifat-sifat bukan logam.
 • Mengumpul maklumat tentang kegunaan bukan logam dalam kehidupan harian.
1 3.6 Penulenan Bahan 3.6.1 Ciri-ciri bahan tulen dari segi:
 1. takat didih tertentu
 2. takat lebur tertentu.
3.6.2 Penulenan bahan melalui beberapa kaedah iaitu;

i)penyulingan bagi campuran cecair atau cecair yang mengandungi bahan terlarut

ii)penghabluran dari larutan tepu

3.6.3 Sifat umum hablur diperkenalkan.Penggunaan kaedah penulenan bahan tersebut dalam kehidupan harian.
3.6.4 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan bendasing terhadap takat didih.
Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
(3) (3.6) 3.6.5 Menjalankan eksperimen untuk menkaji penulenan bahan melalui;

i)penyulingan air laut atau larutan garam biasa.

ii)penghabluran larutan tepu garam biasa

iii)pemejalan iodin.

3.6.6 Mengumpul maklumat tentang pengekstrakan garam biasa daripada laut dan penggunaan kaedah penulenan bahan yang lain dalam industri.
1 3.7 Bahan Radioaktif 3.7.1Bahan radioaktif sebagai unsur tidak stabil yang mengalami pereputan.
3.7.2 Sinaran radioaktif iaitu sinaran alfa,beta dan gama.
3.7.3 Kegunaan bahan radioaktif dalam bidang;

i)pertanian

ii)perubatan

iii)arkeologi

iv)pengawetan makanan

 • Mengumpil maklumat tentang penggunaan bahan radioaktif dalam pelbagai bidang.
3.7.4 Kegunaan tenaga nuklear sebagai satu sumber tenaga alternatif.Kesan pencemaran dan bahaya tentang penggunaan bahan radioaktif.Isu penggunaan bahan radioaktif dan tenaga nuklear.
 • Mengumpul maklumat tentang bahaya penggunaan bahan radioaktif dan kesan pencemaran alam sekitar daripada bahan radioaktif.

 

 

RANCANGAN TAHUNAN – SAINS (TINGKATAN 4)

Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Bab 4. Tenaga Dan

Perubahan

Kimia.

  1. Perubahan

kimia dan

perubahan

fizik.

   1. Perubahan Kimia.
   2. Perubahan Fizik.
Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan
 1. perubahan kimia
 2. perubahan fizik

serta membandingkan perbezaan di antara kedua-duanya.

  1. Tindak balas
  2. kimia

 1. Perubahan kimia melalui
 2. Penggabungan.

 3. Perubahan kimia melalui
 4. Penyesaran.

 5. Perubahan kimia melalui penguraian.
 6. Perubahan kimia melalui peneutralan.
 7. Perubahan kimia melalui redoks.

(Nota: Pengoksidaan dan penurunan hanya ditakrifkan sebagai satu tindak balas yang melibatkan penambahan dan penyingkiran oksigen).

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan perubahan kimia dengan cara :
 1. penggabungan
 2. penyesaran
 3. penguraian
 4. peneutralan
 5. redoks
  1. Haba Dan Tindak Balas
  2. Kimia.

 1. Tindak balas eksotermik dan endotermik.
 2. Penggunaan ammonia untuk membuat :
 1. baja
 2. asid nitrik
 3. pewarna
 4. agen pencuci
 5. bahan letupan
 1. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bahawa haba dibebaskan dalam tindak balas.
 2. Menggumpul maklumat tentang kepelbagaian bahan yang diperbuat daripada ammonia.
 3. Mengumpul maklumat tentang pembuatan baja urea di Malaysia.
1
  1. Kereaktifan logam dan aplikasinya.
 1. Tindak balas logam dengan :
 1. air untuk menghasilkan alkali dan hidrogen;
 2. asid cair untuk menghasilkan garam dan hidrogen;
 3. oksigen untuk menghasilkan oksida logam.
Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan hasil tindak balas logam dengan
 1. Air
 2. Asid
 3. Oksigen
Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
 
   1. Penentuan kereaktifan logam dengan berasaskan kecergasan tindak balas logam terhadap oksigen.
Menjalankan eksperimen untuk menentukan kcergasan tindak balas beberapa logam terhadap oksigen.

(Misalnya : Mg, Fe, Pb dan Cu).

   
 • Pengekstrakan logam daripada bijihnya dengan merujuk kepada siri kereaktifan.
 • (Nota : Kebanyakan logam ditemui di bumi dalam bentuk oksida logam).

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan oksigen daripada plumbum oksida.

Mengumpul maklumat tentang proses pengekstrakan timah di Malaysia

1
  1. Elektrik Dan
  2. Tindak Balas

   Kimia.

 1. Elektrolisis.
 2. (Nota: Hasil elektrolisis diterangkan dengan menggunakan persamaan perkataan sahaja)

   

   

   

   

   

   

 3. Tindak balas kimia yang berlaku dalam sel ringkas menghasilkan tenaga elektrik.
 4. Struktur bateri asid-plumbum dan sel kering.
Menjalankan eksperimen elektrolisis larutan kuprum klorida pekat.

Menjalankan eksperimen penyaduran besi oleh kuprum.

Mengumpulkan maklumat tentang bagaimana prinsip elektrolisis digunakan dalam proses pengekstrakan, penulenan dan penyaduran logam dalam industri.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan elektrik daripada sel ringkas.

Membuat pemerhatian terhadap keratan rentas sel kering dan bateri asid-plumbum

1
 • Cahaya Dan
 • Tindak Balas

  Kimia

 1. Beberapa jenis tindak balas kimia dilakukan oleh tenaga cahaya.

Misalnya:

 1. proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan hijau.
 2. kesan cahaya terhadap filem fotografi dan kertas fotografi;
 3. penguraian larutan natrium hipoklorit untuk menghasilkan oksigen.
Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penguraian larutan natrium hipoklorus oleh cahaya matahari dan kesan cahaya terhadap kertas fotografi.
Minggu Tema Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
  1. Bahan Sisa
  2. Industri

 1. Pencermaran alam sekitar yang berpunca daripada aktiviti perkilangan.
 1. pembakaran bahan api fosilmengeluarkan gas seperti oksida-oksida sulfur, notrogen dan karbon;
 2. bahan toksik dari industri kimia misalnya asid, alkali, detergen, nitrat, fosfat dan logam-logam toksik;
 3. sisa daripada bahan radioaktif;
 4. sisa kelapa sawit dan sisi getah daripada industri pertanian.

Pengawalan pencemaran alam sekitar akibat pembuangan sisa kimia:

 1. pengolahan sisa;
 2. penguatkuasaan undang-undang.
Mengumpul maklumat tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat pembuangan bahan kimia daripada kilang dan cara mengawalnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send mail to zhiq@pc.jaring.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 Discovery Science Centre
Last modified: August 13, 2000