DSC.JPG (5249 bytes) DISCOVERY SCIENCE CENTER


 

ucstickpeople.gif (11784 bytes)

  Scientific Investigation Penyiasatan Saintifik
1 TUJUAN

2 LANGKAH
1 Mengenal pasti masalah
2 Membuat hipotesis
3 Merancang penyiasatanSatu kaedah teratur yang digunakan untuk mengkaji sesuatu peristiwa atau masalah.

 

Langkah dalam Kaedah Penyiasatan Saintifik:

  • Mengenal pasti masalah dan pembolehubah
  • Membuat hipotesis
  • Merancang penyiasatan
  • Mengawal pembolehubah
  • Mengumpulkan data
  • Menganalisis data
  • Mentafsirkan data
  • Membuat kesimpulan
  • Membuat pelaporan
Membuat hipotesis
suatu pernyataan umum yang menerangkan pemerhatian anda

***

Jenis Pembolehubah(Types of variables)
pembolehubah yang dimanipulasikan (pembolehubah tak bersandar)  
pembolehubah bergerak balas (pembolehubah bersandar)  
pembolehubah yang dimalarkan  

***

Dalam Eksperimen mengkaji pengaratan paku, apakah pembolehubah-pembolehubahnya?

Pembolehubah-pembolehubah

yang dimalarkan
yang dimanipulasikan
yang bergerakbalas

Nama

Kelas

***

Mengumpul Data
pemerhatian kuantitatif melibatkan penyukatan dan berbentuk nombor dan unit
pemerhatian kualitatif  
jadual  

***

Menganalisis Data
Jadual  
Carta bar  
histogram
pai
 
 
   

***

Mentafsir Data
graf dan carta
keceruanan graf
 

***

Membuat Kesimpulan
membuat inferens dpd pemerhatian eksperimen
 

***

Membuat Pelaporan
menggunakan format Pengenalan  
kaedah
keputusan
perbincangan
rujukan
 

Kaedah Saintifik

+++

 

 

 

Send mail to zhiq@pc.jaring.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2000 Discovery Science Centre
Last modified: August 13, 2000